[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : admin
เข้าชม : 157
เสาร์์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
....................................
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จึง
 กำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้
ข้อ  1  จำนวนคณะกรรมการ
            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนทั้งสิ้น     15    คน
ข้อ  2  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย
            (1)  ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
            (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวน  1  คน
            (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จำนวน  1  คน
            (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จำนวน  1  คน
            (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  1  คน
            (6)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า   จำนวน  1  คน
            (7)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่   จำนวน 1 รูป/คน
            (8)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน  1   คน
            (9)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ  3  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            3.1  คุณสมบัติทั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   ดังนี้                    
            (1)  มีอายุ
                        (1)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์
                        (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
                        (4)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                        (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
                        ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม  (5)  ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง  หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
            3.2  คุณสมบัติเฉพาะ
            (1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
                        (1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
                        (1.2) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
             (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
                        ต้องเป็นครูซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆในโรงเรียนนี้
             (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
                         (3.1)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า  15  คน  เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  มีผลงาน
/ ที่หน่วยงาน                
            ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง  และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้  หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
                         (3.2)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
             (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
                          (4.1)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
                          (4.2)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
             (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
                          เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พรามหณ์-ฮินดู  และซิกข์)
             (6)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                          (6.1)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
                          (6.2)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ไม่เกิน  3  แห่ง  ในเวลาเดียวกัน
 ข้อ  4  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            4.1  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
                        4.1.1  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ  ตามประกาศ  ข้อ  3
                        4.1.2  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด  โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
/4.1.3 กรณีองค์กร
                        4.1.3  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
                        4.1.4  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น   ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น  เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  ปรับข้อความให้เหมาะสม)
                        4.1.5  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  ในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์-ฮินดู  และซิกข์)  ให้ครบจำนวน    1   รูป/คน (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กำหนดในประกาศนี้)
                        4.1.6  กำหนดวัน   เวลา  และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล   กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ตามข้อ 3 (2) – (7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่าง  วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ    2559   ในวันเวลาราชการ
4.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
             โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่และผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ  จำนวน 1   คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
4.3  การสรรหา.
             /4.1.3 กรณีองค์กร
                        4.1.3  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กรชุมชน
เป็นผู้เสนอชื่อ
                        4.1.4  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ได้แก่  เทศบาลนครขอนแก่น  ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น  เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  ปรับข้อความให้เหมาะสม)
                        4.1.5  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  ในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์-ฮินดู  และซิกข์)  ให้ครบจำนวน  1  รูป/คน (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กำหนดในประกาศนี้)
                        4.1.6  กำหนดวัน   เวลา  และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล   กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ตามข้อ 3 (2) – (7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  
ระหว่างวันที่   21 -  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2559  ในวันเวลาราชการ
ข้อ  5  กำหนดการประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
            โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ  ใน วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
ข้อ  6   กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ  เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ 1 คน วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
ข้อ  7  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
            โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน  วันที่ 16
กันยายน   พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
 
                        ประกาศ   ณ    วันที่   18    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2559
 
 
                                                     
                                                                    (นายพัฒนา  ยอดสะอึ)
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
 
  

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 20/ส.ค./2559